"Puls Medycyny" 2017 nr 17 (17), s. 28.

Sieć Breast Cancer Units nadal zbyt uboga