"Puls Medycyny" 2017 nr 8 (8), s. 10.

Lekarskie PIT-y: od profesora do rezydenta